przewin w dół
pierś kurczaka

Rozbiór mięsa drobiowego - warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
RZESZOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE
RES-DROB SP. Z O.O.

§1 Ogólny zakres obowiązywania

 1. Wszystkie transakcje odbywające się pomiędzy RZD Res-Drob sp. Z o.o. a odbiorcami i dostawcami podlegają niniejszym ogólnym warunkom handlowym.
  Mają one zastosowanie do wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert nawet, jeśli nie są one ponownie przedmiotem szczegółowych ustaleń.
 2. Warunki odbiorców, dostawców, osób trzecich nie mają zastosowania nawet jeśli
  RZD Res-Drob sp. Z o.o. wyraźnie nie sprzeciwił się ich stosowaniu. Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH), do których nie będą stosowane żadne zmiany, o ile nie zostaną one wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej, traktowane będą nadrzędnie. W przypadku braku takiego porozumienia uznane zostaje, że odbiorca lub dostawca w momencie potwierdzenia dostawy udzielił ostatecznego i całkowitego potwierdzenia akceptacji warunków, w formie określonej przez RZD
  Res-Drob sp. Z o.o. w OWH. W przypadku, gdy klient nie otrzymał wyraźnego lub dorozumianego zawiadomienia o OWS Sprzedającego przed pisemnym zawarciem transakcji kupna/sprzedaży, wówczas może w ciągu 72 godzin od potwierdzenia odwołać zamówienie towarów, pod warunkiem, że Sprzedający nie poniósł żadnych wydatków związanych z odpowiedzialnością wobec strony trzeciej, w związku z realizacją zamówienia, oraz biorąc pod uwagę wspomniane prawo do odwołania – jeżeli klient nie skorzysta z tego prawa we wspomnianym czasie- uznane zostanie, że zaakceptował on warunki OWS Sprzedającego. Nie będą miały zastosowania żadne inne warunki, pomimo ewentualnych sprzecznych postanowień na jakimkolwiek dokumencie wystawionym przez Kupującego, niezależnie od tego, czy zostanie on wystawiony przed czy po zawarciu transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy stronami.
 3. Każdy klient RZD Res-Drob sp. Z o.o. będzie informowany o obowiązywaniu niniejszych OWH drogą e-mailową w momencie potwierdzania transakcji pomiędzy stronami. OWH RZD Res-Drob sp. Z o.o. są dostępne na stronie internetowej www.resdrob.pl lub drogą e-mailową, pocztową na życzenie interesariuszy RZD Res-Drob sp. Z o.o.

§2 Zamówienia, oferty, ceny, odbiór dostawy

 1. Zamówienia, zlecenia traktowane są jako przyjęte lub wysłane do realizacji dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia go przez RZD Res-Drob sp. Z o.o.
  Zamówienie lub zlecenie może być wysłane przez RZD Res-Drob sp. Z o.o.
  przez e-mail, pisemnie faksem lub pocztą.
 2. Oferty RZD Res-Drob sp. Z o.o. pozostają niezobowiązujące a także każdorazowo wymagają potwierdzenia ,w odniesieniu do ceny, ilości, rodzaju opakowań, specyfikacji, terminu dostawy lub odbioru. W oparciu o art.721 KC o ochronie informacji poufnych, zastrzegamy, że treść oferty stanowi tajemnicę handlową i nie może być ujawniona i udostępniana osobom trzecim, chyba że strony uzgodnią inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania lub skorygowania oferty w dowolnym czasie. Wyjątek stanowią oferty, w których Sprzedający pisemnie określa datę i czas ważności oferty. Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu kosztów dostawy lub do odmówienia zamówień bez podania wyjaśnień. Ceny oparte są na dostawach z zakładu produkcyjnego lub z magazynu lub innego miejsca wskazanego przez Sprzedającego, nie obejmują podatku VAT, opłat importowych, innych podatków, opłat i opłat celnych, transportu i ubezpieczenia, jeżeli podane w walucie innej niż PLN, wszelkie zmiany kursu będą podlegały naliczeniu.
 3. Strony transakcji muszą określić między innymi, czy towar będzie odebrany przez Kupującego, czy też dostarczony mu przez Sprzedającego. Odbiór towaru odbywa się na warunkach „ex-work” zakład producenta lub inne wskazane miejsce transportem i na ryzyko Kupującego w dniu wyznaczonym w zamówieniu. W przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego w wyznaczonym terminie Sprzedający ma prawo do dostawy zamówionego towaru transportem własnego uznania na koszt i ryzyko. Kupującego lub odstąpienia od realizacji zamówienia. Dostawa towaru na warunkach CIF rampa wyładowcza odbiorcy odbywa się na koszt Kupującego transportem wynajętym przez Sprzedającego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w zamówieniu. Wszelkie ryzyko przy wyładunku przechodzi na Kupującego z brzegiem rampy środka transportu. Jeżeli w zamówieniu strony nie określiły warunków odbioru lub dostawy, to załadunek lub dostawa będą realizowane według możliwości Sprzedającego. Sprzedający jest upoważniony do odstąpienia lub przesunięcia wykonania całości lub części zamówienia, jeśli wystąpiły przeszkody pozostające poza wpływem lub działaniem Sprzedającego, jak siła wyższa, nieterminowe dostawy poddostawców Sprzedającego lub niewiązywanie się Kupującego z warunków umowy lub płatności z poprzednich dostaw. W takim przypadku Kupujący nie jest upoważniony do dochodzenia odszkodowań lub dostaw zastępczych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający musi określić czy zawarte zamówienie będzie realizowane, w jakim wymiarze i czasie.

§4 Reklamacje

4.1 Reklamacje jakościowe

 1. Kupujący, za każdym razem, zobowiązany jest do odbioru jakościowego towaru, a w przypadku stwierdzenia wad widocznych:
  a) Kupujący zobowiązany jest ustnie poinformować Kierowcę o stwierdzonych wadach oraz dokonać odpowiedniej adnotacji na dokumencie wydania towaru;
  b) Kupujący zobowiązany jest telefonicznie i pisemnie (faks bądź e-mail) poinformować Sprzedającego o stwierdzonych wadach;
  c) Kupujący ma prawo do zwrotu wyżej opisanego towaru;
 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych:
  a) Towar świeży – luz – zgłoszenie w ciągu dwóch dni kalendarzowych, nie później niż trzy dni kalendarzowe przed upływem terminu przydatności;
  b) Towar zapakowany w MAP/VAC – zgłoszenie w ciągu czterech dni kalendarzowych, nie później niż siedem dni kalendarzowych przed upływem terminu przydatności;
  c) Towar mrożony – zgłoszenie w ciągu czternastu dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru;
 3. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych i poinformowaniu o nich Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest:
  a) Zabezpieczyć reklamowany towar w celu ograniczenia szkody, poprzez zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego, nienaruszenie opakowania i oznakowania towaru,
  w celu zapewnienia prawidłowej identyfikacji, i umożliwić Sprzedającemu oględziny towaru w miejscu składowania Kupującego;
  b) W ciągu 24 godzin od zgłoszenia drogą elektroniczną przesłać Sprzedającemu podstawowe dokumenty , kwalifikujące zgłoszenie do rozpatrzenia:
  • Protokół z przyjęcia jakościowego towaru;
  • Wydruk temperatur z samochodów przewożących towar;
  • Wydruk temperatur z automatycznego rejestratora temperatur z magazynów Kupującego i z magazynów kolejnych Kupujących;
  • Kartę manualnej kontroli temperatur (w przypadku braku możliwości wydruku temperatur z rejestratorów w magazynach), przeprowadzanej codziennie, włączając godziny nocne i weekendy i nie rzadziej niż co godzinę;
  • Zdjęcia reklamowanego produktu wraz z etykietami;
  • Protokół utylizacji – jeśli takie rozwiązanie zostało podane przez Sprzedającego
  c) Zamrozić towar, po uprzednim porozumieniu ze Sprzedającym – jeśli oględziny towaru nie będą możliwe w terminie przydatności do spożycia;
 4. Reklamacja części sprzedanego towaru nie jest podstawą do reklamacji całości sprzedanego towaru;
 5. Reklamacja nie jest akceptowalna jeżeli towar został sprzedany przez Kupującego lub poddany przerobowi;
 6. Zgłoszenie reklamacji z naruszeniem któregoś z powyższych warunków nie będzie akceptowane przez Sprzedającego;
 7. Odpowiedź Sprzedającego na zgłoszenie reklamacyjne odbywa się telefonicznie lub drogą elektroniczną nie później niż dwa dni kalendarzowe od momentu otrzymania zgłoszenia:
  a) Jeśli reklamacja jest uzasadniona, a wada towaru nie dyskwalifikuje go do dalszego obrotu, Kupującemu przysługuje prawo do obniżki cenowej;
  b) Jeśli reklamacja jest uzasadniona, a wada towaru nie kwalifikuje go do dalszego obrotu, Sprzedający podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu towaru;

4.2 Reklamacje handlowe


Kupujący lub kierowca upoważniony przez Kupującego każdorazowo zobowiązany jest do odbioru ilościowego towaru- podczas załadunku w przypadku transakcji exw,
w przypadku transakcji CIF rampa wyładowcza Odbiorcy - podczas rozładunku.
Ewentualne rozbieżności ilościowe lub inne widoczne niezgodności w specyfikacji
handlowej należy zgłaszać każdorazowo podczas załadunku lub rozładunku i potwierdzić je protokołem reklamacyjnym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Zgłoszenia przedstawione w przypadku wad jawnych lub rozbieżności ilościowych nie będą rozpatrywane w innych niż powyżej wymienionych sytuacjach. W przypadku wad ukrytych należy je udokumentować jak w przypadku reklamacji jakościowych.


§5 Płatności

 1. RZD Res-Drob sp. Z o.o. ustala każdorazowo indywidualnie termin płatności
  z kontrahentem na podstawie uzyskanego limitu kupieckiego u firmy ubezpieczeniowej.
  W sytuacji odmowy udzielenia limitu ubezpieczeniowego RZD Res-Drob sp. Z o.o. wymagać będzie 100 % przedpłaty za zamówione produkty.
  Należność wynikająca z rachunku Kupujący uiszcza z zachowaniem terminu ustalonego przez strony, bez jakichkolwiek potrąceń. Okres ten obejmuje czas realizacji płatności.
  Ewentualna zwłoka w płatności , wstrzymanie się od płatności lub też częściowa zapłata za towar spowodowane kwestiami spornymi są niedopuszczalne, chyba, że strony znalazły polubowne rozwiązanie potwierdzone pisemnym aneksem. Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki od nieterminowej zapłaty.
 2. RZD Res-Drob sp. Z o.o. ma prawo wprowadzić ograniczenia w sprzedaży towarów handlowych i niezwłocznego wezwania kontrahentów, posiadających wobec spółki przeterminowane i niezapłacone zobowiązania, których termin płatności przekroczył 7 dni do płatności. Ewentualna zwłoka w płatności powyżej 7 dni skutkować będzie wszczęciem dalszej procedury windykacyjnej poprzez: (według wyboru), oddanie sprawy do windykacji w drodze postępowania sądowego lub zgłoszenie ubezpieczycielowi.
 3. RZD Res-Drob sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo zniesienia terminu płatności ( pomimo nadanego limitu kupieckiego z firmy ubezpieczeniowej) lub nie potwierdzania dalszych zamówień w przypadku uporczywego przekraczania terminu płatności.
 4. Zakup towaru będzie możliwy, jeżeli przedpłata lub zaległość zostaną uregulowane w całości i fakt zapłaty, zostanie potwierdzony wpływem środków na rachunek bankowy lub do Kasy Spółki. Fakt zapłaty wymaga potwierdzenia przez Dział Finansowy.


§6 Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedany towar pozostaje do chwili całkowitej zapłaty przez Kupującego własnością  Sprzedającego. Do chwili zapłaty należnej kwoty Kupujący będzie w posiadaniu towarów jako depozytariusz i będzie przechowywał towary w taki sposób , aby umożliwić ich identyfikację, jako własność Sprzedającego, oraz jako administrator  sprzedawać i dostarczać towary dowolnym stronom trzecim w ramach prowadzonej  działalności Kupującego, pod warunkiem, że do momentu wspomnianej powyżej zapłaty, Kupujący powinien realizować taką sprzedaż w zastępstwie za Sprzedającego i na oddzielnym rachunku. Klient zgadza się, że niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego  wezwania od Sprzedającego, sceduje/przekaże na Sprzedającego wszelkie prawa  i roszczenia jakie Kupujący może mieć wobec swoich Odbiorców, w związku  ze wspomniana sprzedażą, do momentu dokonania zapłaty , zgodnie z powyższym.

§7 Prawo polskie


Każdy kontrakt/zamówienie, do którego będą miały zastosowanie niniejsze warunki będzie interpretowany i regulowany pod każdym względem zgodnie z prawem Polski, a strony zgadzają się poddać jurysdykcji Sądu
właściwego dla Sprzedającego. OSW obowiązują z dniem podpisania przez Kupującego
i Sprzedającego , stosuje się je do umów po tej dacie i pozostają w mocy ich obowiązywania na czas nieokreślony.

Dla Dostawców

oferta

Firma współpracuje ze sprawdzonymi dostawcami, których fermy spełniają najwyższe normy
Sprawdź jak można dołączyć do grona naszych dostawców.

Zobacz Ofertę

Dla Hurtowników

oferta

Res-Drob stale zwiększa produkcję i zwiększa obszar ekspansji o nowe rynki.
Dowiedz się jak zostać odbiorca naszych
produktów.

Zobacz Ofertę

Dla Konsumentów

oferta

Dzięki współpracy z największymi sieciami handlowymi, każdy ma możliwość zasmakowania w kurczaku najwyższej jakości. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz Ofertę
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* Pole wymagane
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Kurczak
Jesteś dystrybutorem?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* Pole wymagane
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Kurczak
Chcesz kupić?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* Pole wymagane
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Kurczak